תנאי שימוש

ברוכים הבאים לאתר "webee-world"

webee-world הינו אתר פעילויות מיוחד שפותח ע"י חברת ג'מבורד בע"מ, המכיל תוכן מגוון וייחודי שפותח בליווי יועצי חינוך וכולל אזור הורים המאפשר מעקב ובקרה אחר הישגי המשתמש באתר. האתר עושה שימוש בטכנולוגיה חדשנית המאפשר לפעוטות את השימוש בעולם אינטרנטי של פעילויות ומשחקים התורמים לפיתוח יכולותיהם (להלן: "האתר" או "אתר"). השימוש באתר מותנה באישור ההוראות והתנאים הקבועים בתקנון webee-world ותקנון האתר.

באישור תקנון זה, המהווה הסכם שימוש באתר, הנך נותן את הסכמתך לרישום ילדך לאתר וקבלת גישה אל השירותים המסופקים באמצעותו, והכל בכפוף לתנאים המפורטים להלן:

תנאי השימוש

 1. תנאי השימוש מתייחסים באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.
 2. תנאי השימוש מסדירים את מערכת היחסים בין webee-world לבין כל משתמשי האתר ו/או בשירותי webee-world (להלן: "משתמשי האתר").
 3. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, אינך רשאי לעשות כל שימוש באתר.
 4. webee-world שומרת לעצמה, בכל עת, את הזכות לעדכן ולשנות את תנאי השימוש באתר על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש למשתמשי האתר.

האתר והשירותים

 1. השימוש בפעילויות, במשחקים ובתכנים המצויים באתר יעשה לאחר רכישת מקלדת פטנט מיוחדת לפעוטות, אשר עמה תסופק סיסמא יחודיית, שאותה יש להזין לצורך הרישום והשימוש באתר.
 2. בעת הליך הרישום לאתר, משתמש האתר מחויב לספק נתוני רישום אמיתיים, מדויקים, מעודכנים ומלאים ולשמור על נתוני הרישום ולעדכנם בהקדם על-מנת להבטיח כי הם מדויקים, מעודכנים ומלאים.
 3. משתמש האתר מתחייב לשמור על הביטחון והסודיות של הסיסמא ושל כל מידע אבטחה או גישה אחר המשמש אותו כדי להיכנס לאתר. webee-world ממליצה כי בבחירת שם המשתמש וסיסמא שלכם, אל תשתמשו במידע אישי שלכם (כגון שמכם האמיתי, מספר הטלפון שלכם, תאריך לידה, כתובתכם או כל מידע אחר שיאפשר לאחרים לזהות אתכם או לגלות את הסיסמא שלכם.
 4. משתמש האתר מאשר, כי הינו משתמש בשירות לצרכיו האישיים בלבד ומתחייב כי לא יאפשר לאחרים להשתמש בשירותים באמצעות פרטי המנוי הסודיים שלו, לרבות הסיסמה.

זמינות האתר

 1. זמינות האתר והשירותים תלויה בין היתר, בפעילות תקינה של רשת האינטרנט ובשירותיהם ושל ספקים שונים לרבות ספקי תשתיות, תוכן, סליקה וכיו'ב. webee-world, תפעל כמיטב יכולתה לאפשר פעילות תקינה וזמינות גבוהה של האתר, אולם אינה מתחייבת, כי האתר והשירותים בחלקם או במלואם, יהיו זמינים בכל עת.
 2. מעת לעת עשויות להיות מפורסמות באתר דרישות חומרה ותוכנה מינימאליות לשימוש באתר. למרות זאת webee-world, אינה מתחייבת שהשימוש בשירות יהיה בלתי נתון להפרעות, זמין בכל זמן, נקי משגיאות, מובטח ומתאים לדרישות המשתמש. כמו כן אינה מתחייבת לתקן כל פגם או ליקוי בשירות.
 3. webee-world רשאית לנתק, להגביל ולהפסיק את אספקת השירותים בכל עת, לרבות אך מבלי לגרוע, לצורך ביצוע פעולות תחזוקה או הקמה במערכות המשמשות אותה, בעתות חירום לאומי או מסיבות של בטחון לאומי.
 4. webee-world, זכאית לשנות כרצונה ומעת לעת את עיצוב, מראה ומבנה האתר, היקפם וזמינותם של השירותים וכל היבט אחר הכרוך בהם והכל, בלא צורך להודיע למשתמש על כך מראש.
 5. השירותים ב- webee-world מוצעים למשתמש כמות שהם AS-IS. webee-world אינה מחויבת בדרך כלשהי להתאים את השירותים ו/או האתר לצרכיו של כל אדם ו/או משתמש.

זכויות קנייניות

 1. כל החומרים, התכנים והשירותים המופיעים באתר המסופקים בידי webee-world לרבות טקסטים, יישומים, מאגרי מידע, תמונות, תצלומים, גרפיקה, שרטוטים, וידאו, יצירות אודיו-ויזואליות, תסריטים (scripts), סמלילים, סימני-מסחר, סימני-שירות, תצורה, עיצוב, ממשק משתמש, תוכנה, מידע, פונקציות, משחקי מחשב, דיאלוג, רעיונות, מושגים, הצעות, סיפורים, תסריטים (screenplays), מוסיקה, תמלילים, הקלטות קול, פרופילים, תצוגות, הופעות וחומרים דומים אחרים הנכללים באתר שייכים ושמורים לwebee-world ו/או לצדדים שלישיים שהקנו לwebee-world רשיון שימוש בהם ומוגנים על ידי זכויות יוצרים, סימני-מסחר, סודות מסחריים, סימני-שירות, פטנטים, מדגמים או זכויות קנייניות אחרות בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים (להלן "הקניין הרוחני"). כל זכויות הקניין הרוחני הינן רכושה הבלבדי של webee-world או צדדים שלישיים שהנקו לה רשיון ייחודי למטרה זו, אלא אם צוין אחרת במפורש.
 2. המשתמש אינו רשאי להעתיק, להשתמש למטרת רווח, להעביר, להפיץ, לשכפל, להציג בפומבי, לעשות שימוש מסחרי כלשהו, ו/או למסור לצד שלישי את הקניין הרוחני ו/או חלקו. אלא בכפוף לקבלת היתר מראש ובכתב מאת webee-world.

הצהרות והתחייבויות המשתמש

 1. המשתמש מצהיר ומתחייב כלפי webee-world כי לא יעשה שימוש לרעה בשירותים של webee-world לרבות:
  1. ביצוע מעשה או פעולה האסורים עפ"י כל דין.
  2. חדירה לחומר ו/או לקבצי מחשב שלא כדין.
  3. הפצת וירוס ו/או תולעת מחשב.
  4. כל שימוש או הפרעה למחשבים אחרים – בניגוד לחוק המחשבים, התשנ"ה 1995.
  5. העברת פרטי חשבונו באתר לאדם אחר כלשהו ללא הסכמתה המוקדמת בכתב של webee-world.
  6. כל שימוש שעלול לגרום נזק או הפרעה ו/או הגבלת שימוש בשירותים ע"י webee-world ו/או אחרים.
  7. כל שימוש העלול להוות פגיעה או הפרה של זכויות קניינות ואחרות של אחרים, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, פגיעה בזכויות יוצרים, בסימנים ובשמות מסחריים, במדגמים ובפטנטים וכו'.
  8. משלוח הודעות דואר אלקטרוני למשתמשים באופן המעורר תלונות מצד המקבלים או ההודעות או בניגוד לקוד התנהגות המקובל ברשת האינטרנט.

שיפוי

המשתמש מצהיר ומתחייב כלפי webee-world, כי ישפה את webee-world, נושאי משרתה, מנהליה, בעלי מניותיה, עובדיה, שלוחיה ונציגיה מיד עם קבלת הדרישה הראשונה לעשות כן, בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן ו/או הוצאה (ידוע או בלתי ידוע, צפוי או בלתי צפוי), לרבות הוצאות משפטיות, אשר יגרמו לה ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה משימוש שעשה משתמש ו/או שנעשה דרכו באתר ו/או בשירותי webee-world.

ניתוק או הפסקה של השירותים למשתמש

 1. מבלי לגרוע מהאמור בסעיפים האחרים של תנאי השימוש, webee-world רשאית לחסום ו/או להגביל ו/או להפסיק את אספקת השירותים למשתמש וזאת בהתקיים אחד או יותר מהתנאים המנויים לעיל:
  1. המשתמש עשה או עושה פעולה או שימוש האסורים לפי תנאי השירות לעיל.
  2. המשתמש עשה או עושה שימוש הגורם או העלול לגרום להפרעה למתן השירותים לכל גורם שהוא.
  3. המשתמש עשה או עושה שימוש באתר או בשירותים באופן המהווה עוולה אזרחית או פלילית.
  4. על פי שיקול דעתה הבלעדי של webee-world קיים חשד סביר להתקיימות אחד מהתנאים האמורים בסעיף זה.
 2. ניתוק המשתמש אינו מחייב הודעה מוקדמת למשתמש או מקנה לו זכות לקבלת פיצוי כלשהו. אין בחסימה, בהפסקה או בהגבלת השירותים למשתמש, כאמור לעיל, כדי לגרוע מחובתו של המשתמש לנהוג בכל עת בהתאם לתנאי שימוש אלה. משתמש אשר ינותק ו/או יחסם ע"י webee-world, לא יהיה רשאי בעתיד להשתמש באתר ו/או במי משירותי webee-world, אף אם יבקש לפעול תחת אימייל אחר.

שימוש במידע והגנת הפרטיות

 1. המשתמש מאשר בזאת כי ידוע לו שהשימוש באתר עשוי לכלול פיקוח ומעקב על פעולותיו באתר ונותן בזה את הסכמתו לכך שwebee-world תוכל לבצע פיקוח ומעקב אחר שימושיו בשירותים (לרבות באמצעות "עוגיות" ואמצעים דומים) ולהשתמש בכל מידע כאמור, לצורך בקרה ו/או פיקוח ו/או פיתוח ו/או שמירה על איכות השירותים, רמתם ותקינותם ו/או לצורך קיום הוראות כל דין. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, תהיה webee-world רשאית:
  1. למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי לצורך גביית כספים המגיעים לwebee-world מהמשתמש בגין השירותים, ובלבד שהצד השלישי התחייב לשמור על חשאיות כל מידע שיימסר לו בקשר עם המשתמש.
  2. למסור את פרטי המשתמש לאחר או לאחרים עפ"י סמכות שבדין.
  3. לעשות שימוש בפרטי המשתמש ובמידע אחר הקיים בידי webee-world בקשר עם המשתמש לצרכי webee-world.

הסכמה לקבלת דברי פרסומת

הנך מאשר, כי webee-world תהיה רשאית לשלוח אליך מדי פעם דברי פרסומת בהתאם להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40), התשס"ח-2008.

תשלום

השימוש באתר webee-world או בשירותים כרוך בתשלום עבור רכישת חבילת הבסיס המאפשרת שימוש באתר וכן עבור הורדת לומדות ותוכנות נוספות המאפשרות שימוש נוסף באתר.

הגבלת אחריות

בנוסף לכל תניית הגבלת אחריות ספציפית המופיעה בתנאי השירות או בחוק כלשהוא, מגבילה webee-world את אחריותה כלפי המשתמש ו/או צד שלישי כל שהוא כדלהלן:

 1. webee-world, אינה אחראית כלפי המשתמש ו/או צד שלישי כלשהו בגין כל נזק ישיר, תוצאתי, או נלווה, הנובעים מן השימוש בשירות או העדר יכולת להשתמש בשירות.
 2. webee-world אינה אחראית לשלמות, בטיחות ואבטחת ציוד הקצה של המשתמש ו/או לשירותים של צדדים שלישיים.
 3. במידה והשירותים כוללים קישורים (Links) אל מקורות ו/או מאגרי מידע, שירותים ואתרי תוכן של אחרים.
 4. webee-world אינה אחראית לתוכן, ו/או לשירותים ו/או למוצרים המסופקים בידי גורמים או אתרים אחרים אליהם מוליך הקישור ואינה ממליצה, נותנת חסות או תומכת בתכנים ו/או בשירותים המוצעים על ידי אחרים ואינה אחראית בכל דרך לאמיתותם, דיוקם, תקפותם, שלמותם, איכות ביצועם או כל עסקה עליה יחתום המשתמש עם גורמים אלה.
 5. בסעיף זה, "webee-world" – לרבות מנהליה, עובדיה, בעלי מניותיה,שלוחיה, סוכניה וכל מי מטעמה.

הגבלת השימוש

אתר webee-world נועד אך ורק לשימוש אישי ולא לשימושים מסחריים ו/או סיטונאיים, אלא אם צוין אחרת במפורש. המשתמש אינו מורשה לערוך שינויים כלשהם באתר או בתוכן האתר וכן אינו רשאי להעתיק, להפיץ, להציג, לפרסם, למכור ו/או לעשות שימוש מסחרי כלשהו באתר, בין בתשלום ובין שלא בתשלום. המשתמש אינו רשאי לעשות שימוש מסחרי ו/או אחר, במידע הקיים במאגרי הנתונים של webee-world שלא בהתאם לתקנון זה. המשתמש רשאי לעשות שימוש אישי בלבד בשירותי האתר ואינו רשאי לאפשר לאחרים להשתמש בשירותים ו/או למסור לאחרים את פרטי המנוי הסודיים שלו (לרבות הסיסמה).

המחאת זכויות וחובות

webee-world רשאית בכל עת להמחות ולהסב לאחר את כל התחייבויותיה וזכויותיה, לרבות הזכות לגבות כספים. המשתמש אינו זכאי להמחות את זכויותיו לאחרים.

סמכות שיפוט והדין

על הסכם זה יחולו דיני מדינת ישראל בלבד. מקום השיפוט הייחודי והבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה והשימוש באתר ושירותי webee-world הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל-אביב יפו בלבד.